Albdiamant

Albdiamant

Albdiamant

MATERIALE PER LEVIGIM DHE LUCIDIM

Sgrosim: eliminon defektet siperfaqe rezultojne nga perpunimi i materialit te prere.

Mjetet e perdorura: Makina ne linj ose monotesta rrula sgrosimi, pjata sgrosimi, fickert.

  • Makina monotesta
  • Makina lucidacoste
  • Makina leviguese per pavimente (dysheme)

 

Kalibrim: perdoret per pergatitjen e materialit, si ne siperfaqe edhe gjeometrikisht,

duke respektuar tolerancat te kerkuara nga tregu. Mjetet e perdorura:

  • Rrul kalibrues
  • Pjata kalibruese,
  • Mola satelit.

 

Levigim: heq shenjat, vizat  e sgrosimit duke pergatitur materialin per perpunimet

 qe vijn mbrapa si lucidim, satinim etj. Mjetet e perdorura:

  • Fickert : te diamantuar, resinoid, magnesit + sintetik
  • Frankfurt:  te diamantuar, resinoid, magnesit + sintetik

 

Lucidim: i jep ngjyren materialit dhe shkelqim. Mjetet e perdorura:

  • Fickert : resinoid, sintetik
  • Frankfurt: resinoid, magnesit, sintetik, 5 extra lucidues

LEVIGIM DHE LUCIDIM

Sgrosim,Kalibrim,LEVIGIM DHE LUCIDIM.Produktet per lucidim dhe kalibrim lejojn perpunimin e materialeve ne mermer, granit,kuarc,gur. Procesi i perpunimit dhe mbarimit eshte i ndare ne kater hapa si meposht

MAKINERI PER LEVIGIM DHE LUCIDIM

Makina monotesta automatike dhe manuale

Makina lucidalastre automatike dhe semiautomatike

Makina lucidacoste

Makina leviguese per pavimente (dysheme)

Punime manuale

LLOJET

Sgrosim:Rrula sgrosimi (diamant), Pjata sgrosimi(damant)

Kalibrim:Rrul kalibrues(diamant), Pjata kalibruese(diamant), Mola satelit(diamant)

Levigim:Fickert : te diamantuar, resinoid, magnesit + sintetik

Frankfurt: te diamantuar, resinoid, magnesit + sintetikLucidim:Fickert,Fankfurt,Pjata : resinoid, sintetik, magnesit, 5 extra lucidues

MATERIALI QE PUNOHET
Mermer, Granit, Gur, Aglomerate Kuarci